Organ upravljanja – školski odbor

Predsednik školskog odbora: Vesna Stevanović-Gajović

Zamenik predsednika školskog odbora: Darko Petrović

Sastav školskog odbora:Ispred saveta roditelja:

Ispred saveta roditelja:
1. Stojanović Jasmina
2. Jovanović Maja
3. Vučetić Goran
Ispred lokalne samouprave:
1.Stojković Danica
2. Petrović Darko
3. Antonijević  Dejan
Ispred nastavničkog veća:
1. Milinković Jovan
2. Stevanović Gajović Vesna
3. Ilić Danijela

Školski odbor

Školski odbor ima devet članova, uključujući u taj broj i predsednika.

Članove Školskog odbora imenuje i razrešava Skupština Opštine Ćuprija, a predsednika biraju članovi većinom glasova od  ukupnog broja članova Školskog odbora.

Školski odbor čine po tri predstavnika zaposlenih u Školi, roditelja učenika i jedinice lokalne samouprave

Članove Školskog odbora iz reda zaposlenih predlaže Nastavničko veće, a iz reda roditelja – Savet roditelja, tajnim izjašnjavanjem.

Za člana Školskog odbora iz reda zaposlenih može biti predložen i zaposleni koji nije član Nastavničkog veća.

Za člana Školskog odbora iz reda roditelja može biti predložen i roditelj učenika Škole koji nije član Saveta roditelja.

O predlogu ovlašćenog predlagača odlučuje Skupština Opštine Ćuprija.

Postupak za imenovanje članova Školskog odbora pokreće se najkasnije dva meseca pre isteka mandata prethodno imenovanim članovima Školskog odbora.

Mandat Školskog odbora traje četiri godine.

 1. Školski odbor se sastaje u proširenom sazivu, koji uključuje dva punoletna učenika koje bira učenički parlament, sa pravom odlučivanja kada razmatra i odlučuje o sledećim  pitanjima:
 2. Donošenje Statuta Škole, pravila ponašanja u Školi ili drugih opštih akata;
 3. Davanje saglasnosti na akt o organizaciji i sistematizaciji poslova;
 4. Donošenje školskog programa, razvojnog plana ili godišnjeg plana rada Škole;
 5. Usvajanje izveštaja o ostvarivanju školskog programa, razvojnog plana ili godišnjeg plana rada Škole, kao i izveštaja o vrednovanju i samovrednovanju;
 6. Razmatranje poštovanja opštih principa, ostvarivanja ciljeva obrazovanja i vaspitanja i standarda postignuća;
 7. Preduzimanje mera za poboljšanje uslova rada i ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada;
 8. Donošenje plana stručnog usavršavanja zaposlenih ili usvajanje izveštaja o njegovom ostvarivanju.

Za člana Školskog odbora ne može da bude predloženo ni imenovano lice:

 1. Koje je pravnosnažnom presudom osuđeno za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca ili koje je osuđeno za: kri­vično delo nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlo­stavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnjenje; za krivično delo primanje mita ili davanje mita; za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju;
 2. Lice za koje je, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje;
 3. Koje bi moglo da zastupa interese više struktura, osim članova sindikata;
 4. Čiji su poslovi, dužnost ili funkcija nespojivi sa obavljanjem poslova u organu upravljanja;
 5. Koje je već imenovano za člana organa upravljanja druge ustanove;
 6. Koje je izabrano za direktora druge ustanove;
 7. U drugim slučajevima, utvrđenim zakonom.

Ako ovlašćeni predlagač ne sprovede postupak u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, ili predloži kandidata suprotno njegovim od­redbama, Skupština Opštine Ćuprija određuje rok za usklađivanje s tim zakonom.

Ako ovlašćeni predlagač ni u datom roku ne postupi u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Skupština Opštine Ćuprija imenovaće članove Školskog odbora bez predloga ovlašćenog predlagača.

Prestanak dužnosti Školskog odbora

 1. Školskom odboru prestaje dužnost istekom mandata.
 2. Skupština Opštine Ćuprija razrešiće pre isteka mandata pojedine članove, uključujući i predsednika ili ceo Školski odbor, na lični zahtev člana ili ako:
 3. Školski odbor donosi nezakonite odluke ili ne donosi odluke koje je na osnovu zakona i Statuta dužan da donosi;
 4. Član Školskog odbora neopravdanim odsustvovanjima ili nesavesnim radom onemogućava rad Školskog odbora;
 5. U postupku preispitavanja akta o imenovanju utvrdi nepravilnosti;
 6. Ovlašćeni predlagač pokrene inicijativu za razrešenje člana Školskog odbora zbog prestanka osnova po kojem je imenovan u Školski odbor;
 7.  Nastupi uslov iz člana 54. stav 10. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Izborni period novoimenovanog pojedinog člana Školskog odbora traje do isteka mandata Školskog odbora.

Kada Ministarstvo prosvete utvrdi nepravilnosti u postupku imenovanja, odnosno razrešenja Školskog odbora, Skupština Opštine Ćuprija dužna je da odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana dostavljanja akta kojim se nalaže mera, otkloni utvrđene nepravilnosti.

Ako Skupština Opštine Ćuprija ne pokrene postupak za preispi­tivanje akta o imenovanju, odnosno razrešenju Školskog odbora i ne usaglasi ga sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, u roku iz prethodnog stava ovog člana, ministar prosvete razrešava postojeći i imenuje privremeni Školski odbor.

Ministar prosvete imenovaće privremeni Školski odbor ako Skupština Opštine Ćuprija ne imenuje nove članove Školskog odbora do isteka mandata prethodno imenovanim članovima Školskog odbora.

Mandat privremenog Školskog odbora traje do imenovanja novog Školskog odbora.

Nadležnost, rad i odgovornost Školskog odbora

Školski odbor:

 1. Donosi statut, pravila ponašanja u Školi, poslovnik o svom radu i druge opšte akte i daje saglasnost na akt o organizaciji i sistematizaciji poslova;
 2. Donosi program obrazovanja i vaspitanja, razvojni plan Škole i godišnji plan rada Škole i usvaja izveštaje o njihovom ostvarivanju, vrednovanju i samovred­novanju;
 3. Odlučuje o statusnoj promeni i o promeni naziva i sedišta Škole;
 4. Razmatra poštovanje opštih principa, ostvarivanje ciljeva obrazovanja i vaspitanja i standarda postignuća i preduzima mere za poboljšanje uslova rada i ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada;
 5. Učestvuje u samovrednovanju kvaliteta rada Škole;
 6. Usvaja izveštaj o samovrednovanju kvaliteta rada Škole;

Utvrđuje predlog finansijskog plana za pripremu budžeta Republike Srbije;

donosi finansijski plan Škole;

odlučuje o poslovanju Škole i korišćenju njenih sredstava;

odlučuje o davanju na korišćenje, odnosno u zakup, školskog prostora;

odlučuje o proširenoj delatnosti Škole;

odlučuje o korišćenju sredstava prikupljenih od roditelja učenika, na predlog saveta roditelja;

donosi odluke po predlozima saveta roditelja, daje odgovore na pitanja i izjašnjava se o stavovima koje mu upućuje taj organ;

usvaja izveštaj o poslovanju Škole i godišnji obračun;

usvaja izveštaje o izvođenju ekskurzija;

 1. Usvaja izveštaje o radu direktora i izveštaje o radu Škole;
 2. Raspisuje konkurs za izbor direktora i bira predsednika i članove komi­sije za izbor direktora, kao i njihove zamenike;
 3. Donosi odluku o izboru direktora;
 4. Zaključuje s direktorom ugovor o radu i anekse tog ugovora;
 5. Odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima direktora;
 6. Odlučuje o prestanku dužnosti direktora;
 7. Odlučuje po žalbi, odnosno prigovoru na odluku direktora;
 8. Postavlja vršioca dužnosti direktora;
 9. Daje ovlašćenje radi zamenjivanja odsutnog ili sprečenog direktora;
 10. U zakonom utvrđenim slučajevima udaljava zaposlenog sa rada ukoliko to propusti da učini direktor;
 11. Imenuje članove stručnog aktiva za razvojno planiranje;
 12. Donosi plan stručnog usavršavanja zaposlenih i usvaja izveštaj o njegovom ostvarivanju;
 13. Daje mišljenje za izbor nastavnika i stručnih saradnika;
 14. Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju i Statutom.

Školski odbor donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova.

Sednicama Školskog odbora ima pravo da prisustvuje i da učestvuje u njihovom radu predstavnik sindikata u Školi, bez prava odlučivanja.

Sednici Školskog odbora imaju pravo da prisustvuju i da učestvuju u njenom radu, bez prava odlučivanja, dva predstavnika učeničkog parlamenta Škole (u daljem tekstu: predstavnici učeničkog parlamenta) kada je na dnevnom redu neko od sledećih pitanja:

Utvrđivanje predloga finansijskog plana Škole za pripremu budžeta Repub­like Srbije;

 1. Donošenje finansijskog plana Škole;
 2. Usvajanje izveštaja o poslovanju Škole ili godišnjeg obračuna;
 3. Usvajanje izveštaja o izvođenju ekskurzija;
 4. Raspisivanje konkursa i izbor direktora;
 5. Odlučivanje po žalbi, odnosno prigovoru na rešenje direktora.

Za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti Školski odbor odgovara Skupština Opštine Ćuprija i osnivaču Škole.