Savet roditelja – školska 2016/2017. godina

1/1 – Saša Jovanović

1/2 – Ivana Šćepanović

1/3 – Snežana Milošević

 

2/1 – Predrag Stojadinović

2/2 – Goran Mihajlović

2/3 – Maja Jovanović

 

3/1 – Goran Vučetić

3/2 – Aca Grkić

3/3 – Mirjana Jovanović

 

4/1 – Tatjana Vukićević

4/2 – Milan Šeatović

4/3 – Darko Nikodijević

Savet roditelja

Učešće roditelja u životu i radu škole odvija se kroz redovne oblike saradnje na opštim i pojedinačnim roditeljskim sastancima, kroz individualnu saradnju sa predmetnim profesorima i odeljenjskim starešinama, kroz predavanja i tribine predviđene Godišnjim planom rada škole i kroz učešće roditelja u Školskom odboru i Savetu roditelja.Savet roditelja čini po jedan predstavnik iz svakog odeljenja u školi.

U toku školske godine Savet roditelja razmatra pitanja iz svoje nadležnosti a koja su planirana Godišnjim planom rada škole, a to su :
• Ostvaruje čvršću saradnju između porodice i škole radi postizanja jedinstva obrazovno-vaspitnog uticaja na učenike;
• Predlaže predstavnike roditelja učenika u Školski odbor;
• Predlaže svoje predstavnike u stručni aktiv za razvojno planiranje i u druge stručne timove škole;
• Predlaže mere za osiguranje kvaliteta i unapređivanje obrazovno-vaspitnog rada;
• Razmatra predlog programa obrazovanja i vaspitanja, razvojnog plana, godišnjeg plana rada, izveštaje o njihovom ostvarivanju, vrednovanju i o samovrednovanju;
• Razmatra namenu korišćenja sredstava od donacija i od proširene delatnosti škole;
• Predlaže školskom odboru namenu korišćenja sredstava ostvarenih radom učeničke zadruge i prikupljenih od roditelja;
• Razmatra i prati uslove za rad škole, uslove za odrastanje i učenje, bezbednost i zaštitu učenika;
• Učestvuje u postupku propisivanja mera zaštite i bezbednosti učenika za vreme boravka u školi i svih aktivnosti koje organizuje škola;
• Daje saglasnost na program, cenu ekskurzije i izbor agencije i organizovanje ekskurzije i razmatra izveštaj o njihovom ostvarivanju;
• Razmatra i druga pitanja utvrđena statutom,
Savet roditelja ima pravo da svoje predloge, pitanja i stavove upućuje Školskom odboru, direktoru i stručnim organima Škole.
Roditelji su, kroz Savet roditelja upoznati sa sadržajem i načinom realizacije aktuelnih projekata u školi kao što su Samovrednovanje,

Školsko razvojno planiranje, projekat Vršnjačka medijacija kao i sa rezultatima istraživačko – analitičkog rada stručne službe. Značajna je i podrška roditelja u obezbeđivanju uslova za uspešniji rad škole, uređenju, opremanju, obezbeđivanju nagrada.

Roditelji su bili prisutni i rado viđeni na brojnim manifestacijama škole, završnoj maturskoj svečanosti, i drugim aktivnostima iz kulturne i javne delatnosti škole.