Upis u 1. razred Gimnazije u Ćupriji 2020/21. školske godine

Upis učenika u 1. razred Gimnazije za školsku 2020/21. je 9. i 10. jula 2020.

Učenici i roditelјi/staratelјi imaju mogućnost upisa učenika u 1. razred Gimnazije u Ćupriji preko Portala eUprava, bez dolaska u školu.

Oni koji ne iskoriste uslugu preko Portala eUprava moraju da dođu u školu, ali nema potrebe da donose bilo koji dokument u papirnom obliku. Upis u školi će trajati od 8 do 15 časova 9. i 10. jula 2020.

Prilikom popunjavanja Prijave za upis (elektronski ili lično u školi):

 1. učenici biraju jedan od dva izborna predmeta:
  1. Verska nastava,
  2. Građansko vaspitanje;
 2. Učenici dostavlјaju podatak o tome koji su strani jezik, pored engleskog, učili u osnovnoj školi, jer će to biti drugi strani jezik koji uče u Gimnaziji;
 3. Učenici biraju dva od ponuđena četiri izborna programa:
  1. Zdravlјe i sport,
  2. Jezik, mediji i kultura,
  3. Pojedinac, grupa i društvo,
  4. Obrazovanje za održivi razvoj;
 4. Učenici dostavlјaju svoju adresu elektronske pošte (e-mail), kao i adresu jednog od roditelјa.

Za sva dodatna pitanja učenici i roditelјi/staratelјi se mogu obratiti školi putem elektronske pošte gimnazijacuprija1909@gmail.com

Osnovne informacije o izbornim programima za 1. razred

(učenici 1. razreda pri upisu biraju 2 od ponuđena 4 programa)

Zdravlјe i sport

Cilј učenja izbornog programa zdravlјe i sport je da učenik, na osnovu proučavanja različitih aspekata zdravog života, razvije znanja, veštine, stavove i vrednosti koji su u funkciji očuvanja i unapređivanja zdravlјa i kulture telesnog vežbanja.

Obrađuju se teme: sport i psihoaktivne supstance, fizička aktivnost i reproduktivno zdravlјe i pravilna ishrana i fizičko vežbanje u sportu i rekreaciji.

Po završetku programa učenik će biti u stanju da:

 • pronalazi relevantne izvore informacija o značaju redovnog fizičkog vežbanja –sporta i rekreacije i koristi ih u formiranju zdravih životnih navika;
 • prepozna i kritički proceni potencijalno rizične situacije po zdravlјei u skladu sa tim odgovorno reaguje;
 • odabere i primeni raznovrsne programe fizičkog vežbanja – sporta i rekreacije, oporavka i zdrave ishrane, u skladu sa svojim potrebama i mogućnostima;
 • pokreće i preduzima inicijative kojima se promovišu značaj fizičkog vežbanja i zdrav način života.

Obrađuju se teme: inspiracija i objedinjene umetnosti.

Po završetku programa učenik će biti u stanju da:

 • razmatra sličnosti, razlike i povezanost različitih umetnosti;
 • realizuje ideje uvažavjući principe odabranih umetničkih disciplina;

Neke od tema kojima će se učenici baviti u prvom razredu u okviru ovog izbornog predmeta su:

 • sport i psihoaktivne supstance,
 • fizička aktivnost i reproduktivno zdravlјe,
 • pravilna ishrana i
 • fizičko vežbanje u sportu i rekreaciji.

Jezik, mediji i kultura

Cilј učenja izbornog programa jezik, mediji i kultura  je da doprinese unapređivanju komunikacijskih veština, razvoju medijske kulture i usvajanju kulturnih obrazaca koji će učeniku omogućiti snalaženje u savremenom svetu, izgradnju identiteta i  dalјi profesionalni razvoj.

Obrađuju se teme: javni nastup, kreatori i primaoci medijskih poruka i vrednosti.

Očekuje se da će učenik, po završetku programa biti u stanju da:

 • kritički razmatra pozitivan i negativan uticaj medija;
 • procenjuje značaj i uticaj informacija i izvora informacija i povezuje ih sa sopstvenim iskustvom radi rešavanja različitih situacija;
 • prepoznaje primere manipulacije, diskriminacije i govora mržnje u medijima i ima kritički odnos prema njima;
 • odgovorno se odnosi prema kreiranju sopstvenih medijskih poruka;
 • komunicira na konstruktivan način;
 • iskazuje spremnost da učestvuje u akcijama čiji je cilј unapređivanje medijske kulture;
 • razlikuje kulturne od popularnih sadržaja i na osnovu toga donosi vrednosne sudove.

Neke od tema kojima će se učenici baviti u prvom razredu u okviru ovog izbornog predmeta su:

 • javni nastup,
 • kreatori i primaoci medijskih poruka,
 • medijska pismenosti,
 • vrednosti

Pojedinac, grupa i društvo

Cilј učenja izbornog programa pojedinac, grupa i društvo je osposoblјavanje učenika za kritičko sagledavanje mesta pojedinca i grupa u društvu, njihovih uloga, prava, odgovornosti i međuzavisnosti, radi razvijanja znanja, veština, vrednosti i stavova neophodnih za konstruktivno učešće u različitim situacijama svojstvenim savremenom dinamičnom društvu.

Po završetku programa, učenik će biti u stanju da:

 • argumentovano diskutuje o društvenim pojavama imajući u vidu poziciju pojedinca, grupe i društva;
 • uočava i nalizira različite vrste interakcijskih procesa u društvu i međuzavisnost između pojedinaca, grupa i društva;
 • prepozna načine uticaja i manipulacije pojedinca, grupe i društva;
 • ilustruje na primerima i primeni u realnim situacijama mehanizme razgradnje negativnih društvnih stereotipa;
 • iskazuje prosocijalne stavove, vrenosti, osetlјivost za etičko prosuđivanje;
 • prepoznaje specifičnosti istraživanja u društvenim naukama.
 

Neke od tema kojima će se učenici baviti u prvom razredu u okviru ovog izbornog predmeta su:

 • od uzora i idola do vođa i sledbenika,
 • usamlјenost,
 • odbačenost,
 • otuđenost.

Obrazovanje za održivi razvoj

Cilј izbornog programa obrazovanje za održivi razvoj je da učenik na osnovu istraživanja međuzavisnosti lјudskih aktivnosti i neposrednog okruženja razvije kritički, aktivna i odgovoran odnos prema sebi i okruženju u kom živi i da sadašnjost sagledava i kroz perspektivu budućnosti.

Na kraju prograsma učenik će biti u stanju da:

 • kritički razmatra uticaj lјudskih aktivnosti na stanje neposrednog okruženja;
 • preispituje različite potrebe lјudi u savremenom društvu sa stanovišta održivog razvoja;
 • prepoznaje pozitivne i negativne primere odnosa prrema okruženju;
 • predviđa moguće posledice neodgovornog ponašanja lјudi u neposrednom okruženju, na lokalnom i globalnom nivou;
 • učestvuje u aktivnostima koje doprinose unapređenju kvaliteta života u neposrednom okruženju;
 • umanjuje sopstveni negativan uticaj na okruženje.

Neke od tema kojima će se učenici baviti u prvom razredu u okviru ovog izbornog predmeta su:

 • voda,
 • vazduh,
 • održivi gradovi i naselјa.